Procedura przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

Szanowni Państwo,
GZGK w Mińsku Mazowieckim informuje, iż z dniem 19 września 2020 roku w świetle nowelizacji przepisów prawa budowalnego (Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw) nastąpiły istotne zmiany dla całego sektora wodno-kanalizacyjnego. Wyżej wymieniona nowelizacja zmienia przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 1437 ze zm.) i wprowadza całkowicie nowe zasady postępowania przy wydawaniu warunków przyłączenia do sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych.
Jednocześnie informujemy, że na stronie zakładu www.gzgk.pl dostępny jest już nowy wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Wnioskodawca zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy musi  obligatoryjnie podać we wniosku wymienione poniżej informacje i załączyć dokumenty:
1.    imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
2.    wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
3.    informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
4.    określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych; 
5.    określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
6.    plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.
Kolejne zmiany w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków to terminy wydawania warunków. Dodany art. 19a mówi że, GZGK w Mińsku Mazowieckim na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci jest obowiązany wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania, w terminie:
1.    21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
2.    45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
Dodatkowo informujemy, że tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach zakład będzie miał możliwość przedłużenia terminów określonych powyżej odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Zakład także jest obowiązany potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.
Zaznaczyć należy, iż do terminów rozpoznania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci określonych powyżej nie będą wliczane terminy przewidziane w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od GZGK w Mińsku Mazowieckim.
Jednocześnie informujemy, że obowiązujące przepisy wskazują, że sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez zakład, będzie upoważniać podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.
Warunki przyłączenia do sieci wydane od 21 września 2020 roku przez GZGK w Mińsku Mazowieckim będą ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania. Termin ten ulega skróceniu – poprzednio było to aż trzy lata.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry