Deklaracja dostępności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-15.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Macios, sekretariat@gzgk.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 756 25 27. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Józefa Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki

 1. Osoby niepełnosprawne ruchowo, przybywające do GZGK w Mińsku Mazowieckim, otrzymają niezbędną pomoc.
 2. Bezpośrednio przed budynkiem znajdują się dwa miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd dla niepełnosprawnych.
 4. Hol główny w budynku jest na jednym poziomie, dlatego jest swobodny dostęp do wszystkich pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku.
 5. Zakład zajmuje trzy pomieszczenia na parterze budynku do których jest dostęp z holu głównego.
 6. Cała obsługa interesantów przez zakład prowadzona jest na parterze budynku.
 7. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nie ma także urządzeń dla osób z wadami słuchu, informacji głosowych, pętli indukcyjnej.
 8. Osoba niepełnosprawna ma prawo wstępu do budynku z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
 9. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudnościami w komunikowaniu się

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), GZGK w Mińsku Mazowieckim udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu z zakładem:
  • e-mail: sekretariat@gzgk.pl
  • faks: +48 25 756 25 50
 2. Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim informuje, że będzie korzystał z usług tłumaczy migowych wpisanych do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego.
 3. Usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych będących osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
 4. Zakład informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości jednostki samorządowej Gminy Mińska Mazowieckiego jakim jest GZGK w Mińsku Mazowieckim powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem.
 5. GZGK w Mińsku Mazowieckim udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek. Osoba uprawniona ma również prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z urzędem.

Aplikacje mobilne

nie posiadamy

Załączniki1 plik(i)
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI - GZGK w Mińsku Mazowieckim Pobierz plik
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry