Informacja dotycząca odpłatnego przekazywania Gminie Mińsk Mazowiecki urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych

Mińsk Mazowiecki, dnia 26.02.2020 r.

1.    Osoba składa wniosek do Wójta   Gminy   Mińsk  Mazowiecki o przekazanie Gminie Mińsk Mazowiecki wybudowanego z własnych środków urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 
2.    Do wniosku należy dołączyć niżej wymienione dokumenty:
a.    inwentaryzację powykonawczą (oryginał lub kolorowa kopia) wybudowanego urządzenia: wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
b.    protokół  odbioru  końcowego  urządzenia: wodociągowego i/lub kanalizacyjnego,
c.    decyzję na użytkowanie urządzenia: wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wydaną przez PINB w Mińsku Mazowieckim lub zawiadomienie o zakończeniu budowy z wypełnionym zaświadczeniem przez PINB w Mińsku Mazowieckim, że w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosił sprzeciwu w drodze decyzji do użytkowania urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego objętego tym zawiadomieniem.
3.    Na uzasadniony wniosek Kierownika Zakładu wnioskująca Osoba przedłoży do wglądu inne niezbędne dokumenty potrzebne do sprawdzenia i/lub weryfikacji wbudowanego materiału podczas realizacji budowy urządzenia wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.  
4.    W przypadku braku w budżecie gminy środków finansowych na rozpatrzenie wniosku (po jego wstępnej weryfikacji wartości refundacji) zakład poinformuje Wnioskodawcę o wstrzymaniu rozpatrzenia wniosku i wskaże termin po jakim nastąpi jego dalsza realizacja. Jeżeli w danym roku budżetowym dojdzie do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel wniosek przechodzi do realizacji na kolejny roku budżetowy (zgodnie z zarządzeniem w kolejnym roku budżetowym).
5.    Po pozytywnej weryfikacji wniosku zakład zaprasza Wnioskodawcę na podpisanie umowy, a następnie bez zbędnej zwłoki umowa przekazywana jest do podpisu przez Wójta   Gminy   Mińsk  Mazowiecki.
6.    Po podpisaniu przez obydwie strony umowy i jej rejestracji w rejestrze umów Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki zakład przekazuje ją do Skarbnika Gminy Mińsk Mazowiecki w celu przygotowania przelewu środków oraz wydaje umowę Wnioskodawcy.

Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry