RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowiązujących od 25 maja 2018r. :

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim z siedzibą w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14, tel. (25) 25 7562528.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora może się Pani/Pan kontaktować w następujący sposób:
  – pocztą tradycyjną na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki,
  – pocztą elektroniczną na adres e-mail: iodo@gzgk.pl
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowiska w Gminnym Zakładzie Gospodarki komunalnej jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 4. Dane osobowe kandydatów do pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji kandydatów do pracy.
 5. Administrator nie planuje dalej przetwarzać danych osobowych kandydatów do pracy w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane, chyba, że kandydat na stanowisko pracy wyrazi na to zgodę, wtedy dane te będą przetwarzane do celów dalszej rekrutacji nie dłużej niż przez 1 rok. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
 6. Kandydaci w procesie rekrutacji mają prawo do cofnięcia zgody, o której mowa w pkt. 5, w każdym momencie poprzez zawiadomienie Administratora. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 8. Dane kandydatów nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.
 9. Dane kandydatów do pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, a następnie niezwłocznie usunięte.
 10. Kandydaci do pracy w pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim posiadają prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
 11. Kandydaci do pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Dane osobowe kandydatów do pracy w pracy w Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Rzeczpospolita Polska
Mazowsze - serce Polski
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Przewiń stronę do góry